€{{amount_with_comma_separator}} EUR

Carretó

EDITORIAL ALBADA, S.L.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

28 DE MARÇ DE 2022

 

Es convoca la Junta General Ordinària i Extraordinària de la Societat, que tindrà lloc el dia 28 de març de 2022, a les 10.00 hores, a l’Avda. Diagonal, número 426, 2n 2a de Barcelona, per tractar del següent Ordre del Dia:

 

1.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de la societat corresponents a l’exercici 2021, i proposta d’aplicació de resultat.

2.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió de l’administració social durant l’exercici 2021.

3.- Ampliació de capital en la quantia de 62.805,76 €, amb emissió de noves participacions amb una prima de 160,75€ per participació, i assumpció amb aportacions dineràries. Proposta d’exclusió del dret d’assumpció preferent dels socis. Si escau, conseqüent modificació de l’article 7è dels Estatuts Socials.

4.- Ampliació de capital en una quantia màxima de 9.616,19 €, amb emissió de noves participacions amb prima d’emissió, i assumpció amb aportacions dineràries. Si escau, conseqüent modificació de l’art. 7è dels Estatuts Socials o, en el seu cas, delegació a l’òrgan d’administració per dur a terme l’execució de l’ampliació de capital i la modificació estatutària.

5.- Delegació de facultats per atorgaments públics.

6.- Precs i preguntes.

 

A partir d’aquesta convocatòria, qualsevol soci podrà examinar en el domicili social, obtenir de la societat o demanar l’entrega o enviament, de forma immediata i gratuïta, dels documents i informes que han de ser sotmesos a la Junta, inclòs l’informe de les ampliacions de capital i el text íntegre de la modificació estatutària proposada.

 

De conformitat amb els estatuts socials, els socis podran optar per l’assistència a la Junta per mitjans telemàtics. El mitjà que es posa a disposició dels socis és la videoconferència, que garanteix la identitat del soci i permet la connexió en temps real amb l’espai on es desenvolupa la junta General, possibilitant així als socis l’exercici dels seus drets d’intervenció i vot en temps real. Els socis que desitgin assistir a la junta per videoconferència ho hauran de comunicar per escrit a l’administració social, facilitant un correu electrònic en el qual se’ls hi facilitarà l’enllaç que els permetrà incorporar-se a la reunió a través de la plataforma Zoom. Aquesta comunicació es podrà fer a partir de la convocatòria i fins a vint-i-quatre hores abans de la celebració de la Junta General.

 

El soci haurà de realitzar la connexió amb una antelació mínima de cinc minuts abans de l’hora assenyalada per la celebració de la junta, quan es procedirà a assegurar l’autenticitat del soci i la connexió en temps real amb imatge i so dels assistentes en remot.

 

Barcelona, a 11 de març de 2022.

Marc Argemí Ballbè

Administrador