€{{amount_with_comma_separator}} EUR

Carretó

Servei d'entrega

Albada informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida dels articles del magatzem. 

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; el CLIENT haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a Albada en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i Albada queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

Albada no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

Albada no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat d'Albada, sinó de la pròpia agència de transport.

Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s'especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.

En cas de sol·licitar la recollida al magatzem (Carrer Isaac Peral 2 de Terrassa) el CLIENT gaudirà del termini d’un mes des de la confirmació de la compra per recollir el llibre, en horari a convenir amb la persona responsable del magatzem, amb qui pot contactar a través d'info@editorialabada.com

Serveis postvenda

En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part d'Albada, s'acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

Albada no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat d'Albada i no són vinculants.